Els 10 punts a tenir en compte

 • 1 - Un Autocaravanista és un CONDUCTOR i no TURISTA.

  Per la qual cosa disposa dels mateixos drets a descansar i estacionar que qualsevol altre conductor, així ho ha de facilitar.
  No poden ser discriminats arbitràriament per la finalitat de construcció del seu vehicle.
  Una vegada estacionat aquest vehicle, en caminar per la seva localitat, el conductor es converteix en turista i paradoxalment com a tal, MAI ha existit cap problema.

 • 2 - El Reglament de Circulació prohibeix específicament, discriminar

  L’estacionament d’Autocaravanes amb relació a qualsevol altre vehicle és el mateix.
  Aquest concepte està unificat en l’àmbit Nacional, i aquest ha de ser el criteri de les Administracions Autonòmiques i Locals.

 • 3 - S’ha de recordar, que "una Autocaravana és un vehicle dissenyat, homologat i matriculat.

  D’aquesta forma es reconeix com a Vehicle Habitatge en la seva documentació; havent de passar inspeccions tècniques periòdiques tant per la part de motors (Vehicle) com per la part d’habitatge.
  L’Autocaravana NO pot ser regulada per Lleis d’Acampada o Campament Turístic mentre es trobi ESTACIONADA. Si està ACAMPADA llavors SI es podria sancionar.

 • 4 - Una qüestió de competències.

  S’ofereix la capacitat de regular la rotació, seguretat i equitat de l’estacionament als Ajuntaments. Però…
  Aquestes no poden adulterar ni contravenir la naturalesa de la Prot2023/14 d’obligat compliment, que posiciona els conductors en un estat d’indefensió, en obligar conèixer les 8.131 Ordenances Municipals que existeixen a Espanya, en comptes de sotmetre’s a la jurisdicció d’un únic Reglament per a tot el territori Nacional.

 • 5 - Creació, motius i preceptes de la llei.

  El 2004, l’Estat va incloure el vehicle Autocaravana en el Reglament General de Circulació i Estacionament de Vehicles de Motor.
  El 2008 el mateix Ministeri de l’Interior va aprovar l’esmentada Instrucció 08/V-74 (actualment Prot2023/14) de la DGT, en el qual s’estableix que —«mentre un vehicle es trobi correctament estacionat, sense sobrepassar les marques viàries de delimitació de la zona d’estacionament, ni la limitació temporal, no és
  rellevant que els seus ocupants es trobin dins, per la qual cosa l’autocaravana no és excepció, bastant que l’activitat interna no transcendeixi a l’exterior mitjançant, sorolls, fluids, el desplegament d’elements que desbordin el perímetre del vehicle, com botiguers, tendals, dispositius d’anivellament, suports d’estabilització…»—

  D’aquesta manera qualsevol pot entendre, que un Vehicle està ESTACIONAT i no ACAMPAT. Per tant, apliquin el Reglament General de Circulació si el vehicle es troba Estacionat i les lleis d’Acampada si el vehicle es troba Acampat.
  Amb aquesta Prot2023/14 inclosa en el Reglament General de Circulació, s’iguala l’estacionament d’Autocaravanes a la resta d’Europa, obtenint una seguretat jurídica que evita ser discriminat per aparcar i descrivint amb precisió el concepte d’acampada.

 • 6 - Catàleg Oficial de senyals de la DGT.

  En el mateix ordre, l’Autocaravanisme reclama la impugnació de senyals de limitació/prohibicions específiques per a Autocaravanes, inexistent en el Catàleg Oficial de
  Senyals que tots hem de reconèixer i aprovar per a l’obtenció del permís de conduir. És per això que es demana la retirada (Si existissin) de tots els senyals de prohibit aparcar autocaravanes i la impugnació de les ordenances municipals que discriminen prohibint estacionar, en ser contràries a dret.

 • 7 - Documentació disponible i coneguda.

  És convenient per abordar aquesta disjuntiva, disposar d’una còpia impresa del Codi de Circulació, del Manual de Mobilitat en Autocaravana, de la Instrucció Prot2023/14 i fins i tot de la carta que el subdirector de Normativa i Recursos de la DGT va enviar a la Federació Espanyola d’Associacions Autocaravanistes (FEAA) indicant que l’esmentada instrucció és d’obligat compliment en l’àmbit Nacional, Autonòmic i Local. (eixos recomanen a tots els autocaravanistes)

 • 8 - Les Ordenances Municipals.

  Partint de tot això, les administracions públiques (Locals i Autonòmiques) que han omès l’aplicació del Reglament General, hauran d’adoptar les ordenances que desenvolupen les seves competències de trànsit i circulació de vehicles en tot el relatiu a Autocaravanes.
  Reiterant el concepte d’aplicar la Llei d’Acampada si el vehicle està acampat i/o l’esmentat Reglament General de Circulació si el vehicle es troba estacionat.

 • 9 - Els nostres drets.

  Recordem que tot ciutadà/conductor, té el dret a ser legislat/regulat sense vulnerar l’Art.14 de la Constitució espanyola, S’ha d’evitar la seva discriminació pel fet de ser usuari d’un Vehicle Autocaravana davant altres conductors de vehicles amb idèntica categoria, sense criteri ni objectivitat raonable i mai estar sotmesos a Ordenances arbitràries en contra d’un tipus vehicle, incomplint l’Art. ~ ~ ~ 25.1 de la CE que garanteix el Principi de Legalitat de les Sancions Administratives en mancar aquestes Ordenances de la necessària cobertura legal.

 • 10 - La funció d‘un Agent de l’Autoritat.

  Bàsicament, és protegir el ciutadà preservant la Llei, sent aquests garants dels drets dels ciutadans i mai la d’obeir arbitràriament una ordre directa d’un càrrec públic que potser no és, o no volen/poden ser conscients de la diferència ja detallada entre Acampar i Acampar.

  LLEI ORGÀNICA 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. – BOE-281 del 24/11/1995
  TÍTOL XIX. Delictes contra l’administració pública
  CAPÍTOL I. De la prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos
  Article 404.: A l’autoritat o funcionari públic que, sabent de la seva injustícia, dicta una resolució arbitrària en un assumpte administratiu se’l castigarà amb la pena d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic i per a l’exercici del dret de sufragi passiu per temps de nou a quinze anys.

Per tot el que s’ha exposat com a CONDUCTORS, PREGUEM es reguli l’estacionament en aquest i qualsevol Municipi, amb equitat entre vehicles de la mateixa categoria, sense discriminació per tipus de construcció i que sancionin l’acampada quan aquesta es realitzi fora de les zones
destinades específicament per a això.

Com a TURISTA mai hem tingut cap problema, sent molt ben rebuts en qualsevol localitat, durant tot l’any, fora de tota estacionalitat i consumint en el comerç local, serveis, gaudint d’activitats culturals i esportives i integrant-nos en la convivència, costums i festejos locals.
No poden exigir a cents de milers de Conductors d’Autocaravana i Camper, conèixer les Ordenances Municipals de 8.131 Municipis. Això ens genera un estat d’Indefensió i discriminació respecte a qualsevol altre Conductor i Ciutadà que hem d’impedir que continuï produint-se, arribant fins on sigui necessari arribar…