Junta Directiva

 • Jesús Zarco – President (presidencia@acavanza.cat)
 • Juanma Nicola – Secretaria (secretaria@acavanza.cat)
 • Mireia Caraban – Tresorer (tresoreria@acavanza.cat)

Gestió Administrativa

 • Mamen Blasco – Organització / Secretaria (secretaria@acavanza.cat)
 • Ana Blasco – Legal (legal.acavanza@acavanza.cat)
 • Jordi Miragall – Contable / Tesoreria (tresoreria@acavanza.cat)
 • Yolanda Nocete – Comunicacions Interna (comunicacio@acavanza.cat)
 • Josep A. Jimenez – Relacions Institucionals (institucional.acavanza@acavanza.cat)

Funcions de la PRESIDENCIA – TRESORERIA – SECRETARIA

 1. Representar l’associació davant tota classe d’organismes públics o privats i davant de qualsevol persona física o jurídica.
 2. Ostentar la representació de l’associació en els actes i contractes.
 3. Convocar i presidir les reunions de l’Equip de Direcció i de les Assemblees Generals
 4. Executar els acords adoptats per l’Equip de Direcció i per l’Assemblea General.
 5. Signar els cobraments, pagaments i les actes de les sessions o qualsevol altre document de l’associació juntament amb el membre de l’Equip Directiu que li correspongui l’elaboració del document que es tracti.

Els membres d’ aquest equip tenen el control econòmic i busquen sistemes d’ ingressos i control de despeses

Tenen al dia les diferents bases de dades, vetllen per l’administració dels grups de difusió de l’associació (Facebook/Telegram/Instagram…), conserven els documents que es rebin o es manin i porten un llibre registre i un fitxer dels membres de l’associació.

Funcions de les VOCALIES

 1. ORGANITZACIÓ/SECRETARIA – Atén els aspectes organitzatius en totes les ocasions que fos necessari, així com els aspectes interns de l’equip directiu coordinats amb l’equip de comunicació Organitzen el correu institucional, informant els diferents equips, donant la resposta acordada Coordinen els equips de zones, si en algun moment es formessin
 2. LEGAL – Marca l’estratègia Legal a seguir, custodia les dades confiades pels socis i coordina amb el despatx d’advocats
 3. COMPTABLE/TRESORERIA– Té al dia la comptabilitat, busca mitjans de finançament i coordinaamb la gestoria
 4. COMUNICACIONS INTERNA – coordina les xarxes socials i desenvolupa campanyes publicitàries
 5. COMUNICACIONS EXTERNA – Rastreja les xarxes i mitjans de comunicació, així com ampliacontactes amb entitats i associacions